KHÔNG ...

 

 

 

Cụ già quỳ lạy nhà sư trẻ,

- Bạch thầy: “Con về dưới Phật đài!”

Nhà sư vái trả mời an tọa:

“Chúng ta đều là Phật tương lai!

 

Kiếp nầy tăng, tục trong h́nh tướng

Giác ngộ chắc ǵ ai trước ai.”

Lăo nhân vuốt nhẹ cḥm râu cước:

“Quả thật hiền tăng trước Phật đài.”

 

Ngày xưa khi Phật c̣n tại thế,

Hơn ngh́n tu sĩ ở Vườn Nai

Khất thực tŕ b́nh thành Xá Vệ

Phật, thánh Tăng đơn giản giữa đời

 

Có một ngày giảng kinh Kim Cang

Trái tim nhà Phật giữa trần gian

Giày thô, chiếu cỏ không nghi vệ

Phật làm người khiêm hạ như tăng

 

Thời gian qua hơn hai ngh́n năm

Phật c̣n tại thế như trăng rằm

Tánh không, duyên khởi cao sâu quá

Ai c̣n, ai mất giữa mù tăm…

 

Trong ánh hương trầm nghe tiếng mơ

Tiếng chuông khai mở nhịp cầu kinh

Phật đài bỗng hóa ra mây khói

Cụ già kia là Phật đă thành.

 

 

San Antonio với Lê đầu mùa Thu 2008

Trần Kiêm Đoàn

 

thơ

trang nhà