Trần Kiêm Đoàn

Quán Chợ Chiều

                                    Tặng người và quán thơ Tân Sở

 

Rồi cũng qua đi như một đời rỗng lặng

Như con thằn lằn thành trụ hoại không

Cũng chắc lưỡi một ḿnh nơi xó vắng

Những James Dean, Từ Hải khác ǵ chăng

 

Thời để Thành gọi t́m nhau dáo dác

Đă Trụ rồi là hoàng hậu quân vương

Triền dốc Hoại lênh đênh hồn quá văng

Diệt hay Không vần vũ bụi vô thường

 

Yêu và làm thơ ở hai đầu sống chết

Mà ngỡ mưa bên này nối kết nắng bên kia

Chưa nh́n lại nắng ngày qua đă hết

Trong đoàn viên có sẵn mộng chia ĺa

 

Hơi thở ra vừa trôi vào quá khứ

Hơi thở vào không trọn một tương lai

Rắn lột vỏ để thay đời một nửa

Quán thu xưa vàng lá nhắc tên ai

 

Khi đă qua tâm dù cái bóng

Vẫn ghi hoài dấu tích chẳng phôi phai

Quán Tân Sở cửa gài hay mở rộng

Ḿnh là ta hai trên một dặm dài.

 

 

Trần Kiêm Đoàn

Thu Cali 2008

 

thơ

trang nha