Trần Kiêm Đoàn

GIFTS OF LOVE

 

           

 

If you give the gifts of love

and compassion from your heart:

Your generosity will bear the fruits of happiness,

Joy comes not from posession or ownership;

But through a wise and loving quest.

 

 

Quà tặng T́nh Yêu

 

Nếu cho nhau quà tặng của t́nh yêu

và từ ái tận tâm hồn của bé:

Trái hạnh phúc trổ từ tâm thoáng nhẹ,

Một trời vui chi kể tới sang nghèo;

Cả tấm ḷng và t́nh tự mang theo. 

                                   

 Trần Kiêm Đoàn

 

thơ sáng tác

thơ

trang nha