Họa Sĩ THANH TRÍ – MỞ ĐẦU – MỤC LỤC

  1. Tiểu sử  –  biography

 

  1. Tranh và Thơ  –  Painting and  Poem
  2. Tranh Lụa  –  Water Color on Silk

( hầu hết sáng tác trong thập niên 80)

  1.   Tranh Sơn Dầu  –  Oil on canvas

( hầu hết sáng tác trong thập niên 90)

  1.   Chân Dung và Ký họa  –  Portrait & Sketch
  2.   Tranh Sơn Mài  –  Lacquer

( sáng tác trong thập niên 80)

  1.   Tranh Trừu Tượng  –  Abstract

( hầu hết sáng tác trong thập niên 2000)

 

  1. Cảm nghĩ về họa sĩ thanh Trí

Some impressions and feeling about artist Thanh Trí

 

  1. Triển Lãm tranh và Giới Thiệu

Tập Tranh &Thơ Thanh Trí

Thanh Trí Exhibition in Dan Chí art Gallery

Westminster ,  Ca USA   4/2004

Bài viết liên quan