Quà tặng Tình Yêu

GIFTS OF LOVE

If you give the gifts of love

and compassion from your heart:

Your generosity will bear the fruits of happiness,

Joy comes not from posession or ownership;

But through a wise and loving quest.

 

 

Quà tặng Tình Yêu

 

Nếu cho nhau quà tặng của tình yêu

và từ ái tận tâm hồn của bé:

Trái hạnh phúc trổ từ tâm thoáng nhẹ,

Một trời vui chi kể tới sang nghèo;

Cả tấm lòng và tình tự mang theo. 

 

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan