Vọng Thu hề

Vọng cố Thu hề! Vọng cố Thu.

Ngô đồng một lá rụng hay chưa

Ngày xưa tôn nữ qua Thành Nội

Trượt gót giày quan trạng đề thơ!

Thu về lá đỏ xanh vàng tím

Nhìn sắc màu nên ngỡ lá là hoa

Đâu có phải ửng hồng là ngọt lịm

Lá không hương hồn sắc cũng phôi pha

Ta cúi xuống hái Thu vàng năm cũ

Lá se mình quay mặt phía thanh tân

Con nước cũ trôi xuôi về biển mới

Một dòng sông ai tắm được hai lần

Ta như ve đất cuối mùa Thu

Nỉ non buồn trong điệu hát hoang vu

Khi hết nắng tiếc giấc chiều ngủ muộn

Thuở xanh trời chừ bóng xế trăng lu

Lòng xa xứ nỗi buồn Thu níu gọi

Hạ qua rồi đời sắp sửa vào Đông

Ủ chút ấm đợi mưa dầm gió buốt

Vọng Thu hề! Thu có thật hay không?

                                    Trần Kiêm Đoàn

                                  Napa, đầu Thu 2009

Bài viết liên quan