Đ ạ o S a y

Nhắc chi nghiệp chướng trong tiền kiếp

Mà phá tan tành cuộc vị lai

Chỉ có buồn vui cùng hiện tại

Tang thương hạnh phúc biển dâu nầy

Uống rượu một mình trên đỉnh núi

Đấm mây cãi gió giữa cơn say

Khề khà rót chén nhân gian lại

Trong đáy ly nầy ta với ai

Ta cười đá núi trơ mắt ếch

Rừng dậy hùa theo cạn chén đầy

Khi say nếm trải như tri ngộ

Khi tỉnh làm sao nói được say

Mây phủ hoàng đài trong lạnh giá

Hồn không ước hẹn một ban mai

Nửa tia nắng quái buồn hoang dại

Cũng đủ bình minh tương bóng say

Rỗng lặng mười phương em biết không

Nghĩ bàn diệu lý biệt mù tăm

Biết say ném cạn ly tường vỡ

Vách cũ hồ khô quán 9 năm

Trần Kiêm Đoàn

Đồi Natoma, 20-11-2007

0000

Way to intoxication of Enlightment

Why bother to recall the Karma of the past

That might ruin the future plans

Let us take life as is, happy or sad momentarily

Sorrow and joy constantly change

as the mulberry field could be part of ocean

Drinking alone on the mountain top

Beat the cloud, argue with the wind while being drunk

Tipsily pour more wine for the world

Look into the cup, whom do I find

I laugh heartily while mountain boulders silly stare back

The forest noise lures me to empty the full cup

When drunk, it was as if one knew enlightment

When sobered who would admit being drunk

On the cloud, freezing cold one wanders

No promise for the soul of an early morning

A tiny strange light shines through the empty sorrow

Would be enough for two shadows getting drunk together

Do you know the total emptiness from all directions

In darkness, there is no more logic nor reason

Acknowleging intoxication,

one smashes the empty glass on the wall

Emty jug facing old partition, meditate for nine years

                                            HSM, Boston Nov. 2007

Bài viết liên quan