KHÔNG …

Cụ già quỳ lạy nhà sư trẻ,

– Bạch thầy: “Con về dưới Phật đài!”

Nhà sư vái trả mời an tọa:

“Chúng ta đều là Phật tương lai!

Kiếp nầy tăng, tục trong hình tướng

Giác ngộ chắc gì ai trước ai.”

Lão nhân vuốt nhẹ chòm râu cước:

“Quả thật hiền tăng trước Phật đài.”

Ngày xưa khi Phật còn tại thế,

Hơn nghìn tu sĩ ở Vườn Nai

Khất thực trì bình thành Xá Vệ

Phật, thánh Tăng đơn giản giữa đời

Có một ngày giảng kinh Kim Cang

Trái tim nhà Phật giữa trần gian

Giày thô, chiếu cỏ không nghi vệ

Phật làm người khiêm hạ như tăng

Thời gian qua hơn hai nghìn năm

Phật còn tại thế như trăng rằm

Tánh không, duyên khởi cao sâu quá

Ai còn, ai mất giữa mù tăm…

Trong ánh hương trầm nghe tiếng mõ

Tiếng chuông khai mở nhịp cầu kinh

Phật đài bỗng hóa ra mây khói

Cụ già kia là Phật đã thành.

San Antonio với Lê đầu mùa Thu 2008

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan