L ạ i S a y

Lại cay đắng cuộc vui buồn bất chợt

Dẫu rằng say… say khướt, vẫn chưa say

Vui muốn khóc chuyện người thua kẻ được

Uống như đêm say ngủ giữa ban ngày

Trong chếch choáng đời bềnh bồng phiêu hốt

Cười thật buồn và khóc cũng rất vui

Mà vẫn thật với men nồng thiêu đốt

Khúc trường canh là tiếng thật không lời

Nửa chén cạn bỗng thấy mình… vô ngại!

Ờ! Không ta. Ai uống để ai say?

Mà ta đó: Một gã người xa lạ!

Từ tỉnh hồn, say khướt, ta là ai?

Dăm cốc rượu ngu ngơ thôi cũng đủ

Rượu thấm buồn, buồn thấm rượu ai hay

Triệu mảnh vụn giữa muôn đời dồn tụ

Không li ti sao có Thái Sơn này.

                        Trần Kiêm Đoàn

                        Đêm Napa, Thu 2007

oo0oo

 Being Drunk Again

Bitterness and joy suddenly befall

Being drunk….deadly drunk, still not yet drunk ( enough)

Tearful joy for one’s loss, one’s gain

Drink all night  and sleep it off all day long

 Life is full of ecstasies when being drunk

Drown sorrow in laughter, show joy in tears

In fact, use the drink to burn it all

But all in all, it the wordless truth

Half cup has gone, there is… no harm

Uh! Without me. Who drink to be drunk?

But it is I:  A stranger in fact

The soul returns, intoxicated, who am I?

Just a few cups of wine should be enough

Who knows, wine brings sorrow, sadness follows wine

Million shattered pieces that life is made of

Without those tiny particals, there is no Tianshan Mountain

Boston, Nov.. 2007

Bài viết liên quan