Mùa Thu Cali

Trần Kiêm Đoàn

 

Mùa Thu Ca Li

Về đi để nhớ

Lá vàng tím đỏ

Xa lộ sương chiều

Xe và tình yêu

Rất nhiều lại ít

Tình im thin thít

Rất ít lại nhiều

Từ ngõ cô liêu

Nắng chiều tím lịm

Thu về em đếm

Phố lạnh đường đêm

Ánh đèn trên lá

Nhìn nhau gần quá

Thấy cả cô đơn

Mãn cuộc mộng thường

Buồn hơn lá rụng

Lắt lay xế bóng

Em cũng heo may

Mùa Thu qua đây

Cầm tay hỏi nhỏ

Tuổi vàng mấy độ

Em có vào Thu…

Sacto – Cali đầu Thu 2007

Trần Kiêm Đoàn

Autumn in California
Come back to remember
The leaves of red, gold and amber
The afternoon foggy highways
Moving vehicles and passions
So many yet so few
While secret love
So little yet so much
From a gate quite solitary
The sunset purples deeply
Each autumn you count
Dark streets in cold towns,
Night lights on leaves.
Beholding each other too close
We feel all our loneliness.
When dreams are gone
It’s sadder than falling leaves
Flittering in the shadows
Ethereal just like you.
Autumn has come here
Holding your hands, I ask softly:
“Golden years are fleeting by
Have you arrived in autumn…?”

Hoang Tam

Bài viết liên quan