Quán Chợ Chiều

       Tặng người và quán thơ Tân Sở

Rồi cũng qua đi như một đời rỗng lặng

Như con thằn lằn thành trụ hoại không

Cũng chắc lưỡi một mình nơi xó vắng

Những James Dean, Từ Hải khác gì chăng

Thời để Thành gọi tìm nhau dáo dác

Đã Trụ rồi là hoàng hậu quân vương

Triền dốc Hoại lênh đênh hồn quá vãng

Diệt hay Không vần vũ bụi vô thường

Yêu và làm thơ ở hai đầu sống chết

Mà ngỡ mưa bên này nối kết nắng bên kia

Chưa nhìn lại nắng ngày qua đã hết

Trong đoàn viên có sẵn mộng chia lìa

Hơi thở ra vừa trôi vào quá khứ

Hơi thở vào không trọn một tương lai

Rắn lột vỏ để thay đời một nửa

Quán thu xưa vàng lá nhắc tên ai

Khi đã qua tâm dù cái bóng

Vẫn ghi hoài dấu tích chẳng phôi phai

Quán Tân Sở cửa gài hay mở rộng

Mình là ta hai trên một dặm dài.

Trần Kiêm Đoàn

Thu Cali 2008

Bài viết liên quan