Sáng tỉnh rượu rủ nhau về ký ức

Tặng Lê Tường Lâm.
Nhớ Đoàn Thạch Hãn vừa mới mất

                                    và Thu Vàng đang ở Mỹ

Sáng sớm hôm nay mình tỉnh rượu
Đêm qua buồn ngồi uống đến tàn canh
Mới vào thu Cali dài nắng hạn
Mưa đầu mùa độc ẩm chén trà xanh

Lan man nhớ thư bạn bè viết vội
Chẳng đầu đuôi voi chuột chuyện đêm rồi
Bạn có biết nỗi buồn chen bóng tối
Là xàng xê họ xự chuyện khóc cười

Mình đọc lại những dòng thư đã gởi
Bỗng nao lòng vì những chuyện đười ươi
Khi tỉnh rượu tưởng vô thiền chánh niệm
Nhưng vườn tâm hoa lá héo mất rồi

Ta có thể rủ nhau về ký ức
Mà tìm quanh xa lạ chợt thân quen
Bè bạn vắng tuổi già đang muốn khóc
Ta là ai mà vô niệm không tên

Trời hửng sáng mưa đầu mùa đã tạnh
Những giọt mưa rơi xuống vỡ tan tành
Quán “Rất Huế” – Nguyễn Đặng Mừng: nhớ quá!
Có Thu Vàng – Đoàn Thạch Hãn ngày xanh

Cơn mưa đầu mùa Cali: 25-9-14
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan