Tạ Ơn

Trần Kiêm Đoàn

Tạ ơn ai, tạ ơn đời

Vô danh nhắn gởi một lời vô ngôn

Từ Không có bóng linh hồn

Trong vui có sẵn điệu buồn thiên thu

Tạ ơn một cõi sa mù

Như như rỗng lặng du du xoay vần

Ta vo một hạt bụi trần

Ném lên khỏa lấp mộ phần thời gian

Không địa ngục, chẳng thiên đàng

Tạ ơn một đóa nhân gian mỉm cười

Thắp hương ta niệm cho người

Quên kinh lẩn chú xuống đời làm thơ

Gặp em từ cõi sơ xưa

Hốt nhiên đại ngộ tới bờ bên kia.

Trần Kiêm Đoàn

Foothill, ngày Veteran 2007

 0000

My Gratitude

Thanks to whom, thanks to life

Anonymously I send a word without saying

From Nothingness there is shadow of a soul

In Joy there is available an eternal blue tune

Thanks to a sightless world

Similar to Emptiness freely rotates

I roll a dust of life

And throw it to fill up time tomb

No hell, also no paradise

Thanks to a human flower smiling

I burn incense to pray for her

Missing psalm down to life to compose poem

I met her since ancient time

Suddenly I met the other side of life.

RGC 12-11-2007  (82.3

 0000

To whom my gratitude but to life

A nameless one sends wordless word

From Nothingness, a shadow of soul appears

In Joy, a seed of eternal sorrow exists
Gratitude to the vague unknown world

The silent emptiness swirls on its own cycle.

I roll a grain of sand from earth

Throw it into space to entomb time

No Hell, no Paradise .

Gratitude to a soulful smiling human

Burning incense to pray for such being

Forget the prayer, the incantation to be an earthy poet

Since meeting you a long time ago

Suddenly, I realize I have reached other shore.

Huong Sa Mac.  Boston.  Nov.11, 07 (68.0)

Bài viết liên quan